Poznámka:

V textu občas narazíte na otazníky. To jsou informace, které se nám zatím nepodařilo dopátrat.

Založení a historie hasičského sboru v Pustovětech do roku 1932

Dne 23. února 1896 (pokladní kniha začíná 10. dubna 1896) se sešli níže uvedení zakládající členové hasičského sboru v Pustovětech a složili zakládající částku k rukám pokladníka panu Antonínu Jiráskovi.

Členové zakládající:

Felix Pánek rolník z Pustovět 5 zlatých
Jarolím Kučera mlynář z Pustovět 5 zlatých
Antonín Jirásek rolník z Pustovět 5 zlatých
Alois Hejda hostinský z Pustovět 5 zlatých
František Najbert rolník z Pustovět 5 zlatých
Josef Andrlík správce na Maseově 5 zlatých

Členové přispívající:

Václav Sýkora obuvník z Pustovět 50 krejcarů
Petr Topinka ml. tomen z Pustovět 50 krejcarů
Štěpán Porcal dělník z Pustovět 50 krejcarů
Jan Herold řezník Rakovník 50 krejcarů
Jozef Herold řezník Rakovník 50 krejcarů
František Hasal domkář z Pustovět 50 krejcarů
Alois Preslík vrchní zahradník na Maseově 50 krejcarů
Adolf Böm lesní Miče 1 zlatý
Bedřich Wilt učitel Nový Dům 50 krejcarů
Josef Růžička hostinský Nový Dům 50 krejcarů
Ján Krob obuvník Nový Dům 40 krejcarů
Vojtěch Váňa domkář Nový Dům 20 krejcarů
Karel Jirásek hostinský Nový Dům 50 krejcarů
Karel Jirásek kolář Nový Dům 50 krejcarů
Antonín Bartušek učitel Nový Dům 50 krejcarů
František Tvrz dělník Nový Dům 50 krejcarů
Antonín Dubský domkář Nový Dům 30 krejcarů

Příjem činil celkem 38 zlatých a 40 krejcarů.

Z těchto peněz byly 5. květa 1896 zakoupeny hasičské výzbroje za 4 zlaté, 7. června bylo pořízeno spolkové razítko 4 zl. 80kr., 14. června bylo přispěno na pojištění členů 2zl. 50kr. a dále byl zakoupen papír, porta a dvě knihy za 1 zl. 50kr.

Revizorem účtu byl zvolen pan Josef Jirásek a pan Antonín Pavlíček.

V dalších letech přicházeli další přispívající členové, například těchto jmen:

Stříkačka sdružení (??? od obce Pustověty, Ryšín, nebo župy Křivoklát???), o kterou se členové svědomitě starali a obec jim na tuto péči každoročně přispívala.

Sdružení každoročně pořádalo hasičské plesy, jejichž výtěžek činil, kromě členských příspěvků, podstatnou část příjmů sdružení. Vydaji sdružení byly převážně hasičské výzbroje pro nové členy, příspěvky a pojištění pojišťovně Slavie, diety členům, kteří se účastnili sjezdu hasičů a veřejných cvičení, příspěvky župě Křivoklát, za hasičské knihy, věstníky, rozhledy, brožury, odznaky a podobně.

K zajímavým vydáním sdružení patřilo například toto: Dne 29. prosince 1912 zakoupilo sdružení hasičskou trubku se šňůrou za 10 korun.

Během I. světové války

První světová válka zasáhla i řady dobrovolných hasičů v Pustovětech. V letech 1916 až 1919 nevykazovalo sdružení žádnou činnost. Ze zůstatku pokladní hotovosti byly hrazeny pouze příspěvky župě Křivoklát.

Po válce

Sdružení obnovilo svoji činnost počátkem roku 1921, vzrostl počet přispívajících členů, byla obnovena hasičská cvičení a hasičské plesy. Dne 7. ledna 1922 byla založena vkladní knížka u Kampeličky v Městečku, na kterou bylo uloženo 500 korun. Nárůst hotovosti v tomto roce byl zapříčiněn příspěvkem od kalubských rolníků ve výši 180 korun, darem od paní Najbertové ve výši 150 korun a celkem vysokým výnosem z plesu ve výši 582 korun.

Výčet členů přispívajících v roce 1921:

Sdružení hasičů v Pustovětech se angažovalo i v jiných oblastech života v obci. Od roku 1927 byla pravidelně každoročně pořádána divadelní vystoupení. Za jeviště a jevištní rekvizity zaplatilo sdružení panu Ottovi Jiráskovi 300 korun, Antonínu Jiráskovi 400 korun a Antonínu Brejníkovi 400 korun. Avšak výtěžky z těchto představení se sdružení vrátili a přinášely každoročně nemalý výtěžek. Od roku 1930 rozšířily řady sdružení i ženy:

Ne všechna vydání sdružení však byla veselá. Z pokladní knihy se lze dočíst, že sdružení přispívalo na smuteční věnce, na léky nemocných členů, na památník padlých hrdinů první světové války, který členové sdružení v roce 1931 postavili, na stromky k památníku, příspěvky slepcům a podobně.

Období 1932 až 1960

Dne 13. listopadu 1932 byla zakoupena stříkačka berlovka od V.J.Stratílka za 848 korun, která byla umístěna v hasičárně (??? do kdy ???).

II. světová válka

Z období 1932 až 1960 nejsou žádné spisy. V období druhé světové války bylo zakázáno vést jakékoliv záznamy a kroniky o této době. Po válce trvalo delší dobu, než se podařilo obnovit některá sdružení.

Od roku 1961

Na ustavující schůzi konané dne 11. listopadu 1961, kdy bylo přítomno 34 členů sboru, byli zvoleni tito představitelé sboru:

Jaroslav Černý předseda
Jiří Heller velitel
Jiří Černý jednatel
Antonín Štěpánek výcvikový referent
Josef Zuska preventář
Miroslav Černý materiální zajištění
Jaroslav Ondruš materiální zajištění
Josef Kodet kulturní propagátor
Miloš Hejda referent mládeže
Václav Šíma pokladník
Josef Šíma revizor
Josef Jirásek revizor
František Hůla náhradník

V roce 1964 měla Jednotka sboru dobrovolných hasičů celkem 42 členů. Jména představitelů sboru se měnila, postupně byli vystřídáni těmito následovníky:

...a později...

Zapojení dětí a mládeže do sboru hasičů

V 60. a 70. letech byla do činnosti hasičů zapojena mládež, která se s velkým nadšením účastnila hasičských soutěží, na kterých se velmi dobře umisťovala. Soutěžili nejen žáci, ale i dorost. Zúčastňovali se nejen okresních, ale i krajských soutěží. V roce 1963 se družstvo dorostenců umísťilo na okresní soutěži na prvním místě a postoupili do krajského kola, které se konalo 30. června 1963 v Mělníku.

Za jejich dobrou práci získali několik vyznamenání, diplomů a medailí. Dále byli odměněni zájezdy, například v roce 1962 se uskutečnil zájezd do Lidic, v červnu roku 1966 vyhlídkový let pro mladé požárníky.

Děti byly zapojovány do soutěží, do žňových hlídek, preventivních prohlídek a podobně. Sbor hasičů navrhl v roce 1962 vybudování křiště na poli na chobotě, jako místo pro výcvik požárních družstev. Hřiště bylo dokončeno v září roku 1974 z iniciativy sboru hasičů a sokolu Pustověty.

Uzavřením národní školy v Pustovětech v roce 1975 ztratilo sdružení iniciativní velitele dětských a dorosteneckých družstev. Dojížděním dětí do školy do Rakovníka byl narušen bezprostřední kontakt dětí s obcí. Děti postupně odrostly a sboru se nepodařilo zapojit nové dětské členy, až bylo od dětských soutěží odstoupeno úplně.

Co se dělo dále

26. dubna 1964 bylo rozhodnuto postavit sušák na hadice na louce u jezu. Sušák byl postaven počátkem 70. let, do té doby se hadice sušily na plotě u Breníků. Sušák byl postupně upravován, dokončen v roce 1972. Věrně sloužil až do roku 2006 kdy byla zakoupena sušička hadic a sušák byl odstraněn.

Činnost sdružení se zaměřila na preventivní prohlídky komínů domů a hospodářských budov, žňové hlídky, sběr železného šrotu, pořádání hasičských plesů, popřípadě pouťových či posvícenských tanečních zábav.

Hasičské sdružení se staralo o údržbu techniky, hasičské zbrojnice, ale také o údržbu pomníku postaveného na památku hrdinům padlým v I. světové válce, o údržbu veřejného prostranství. Například v sobotu, 15. března 1969 byla z řad členů požárního sboru uskutečněna brigáda na údržbu cestičky k zastávce, kdy byl na cestičku navážen štěrk a upravena okolní zeleň. Na jaře roku 1972 byla provedena úprava smuteční vrby u pámátníku, průběžně byly čištěny kanály a potůčky v obci odvádějící dešťovou vodu.

Dne 26. června 1978 se uskutečnilo v Pustovětech okrskové cvičení.

Hasičské sdružení se aktivně podílelo na hašení požárů, které se udály v obci a jejím okolí:

Příjmy sdružení činily příspěvky jednotlicých členů, výtěžky s plesů a zábav, výtěžek z prodeje železného šrotu a příspěvky od místního národního výboru. Výdaji sdružení byl nákup pohonných hmot, údržba techniky, nákup nářadí, příspěvky na zájezdy, které byly konány jako odměna reprezentujících hasičů, občerstvení členů na schůzích a podobně.

V listopadu 1961 přidělen vůz Tatra 805. Tento vůz sloužil hasičskému sboru skoro 28 let. Problémy byly s často vybytou baterii, neboť se s vozem jezdilo jen málokdy. Posledních pět let bylo velkým problémem auto opravit, převážně bylo nepojízdné, a proto bylo ke dni 1. července 1989 nefunkční auto T805 zrušeno a v listopadu téhož roku odtaženo do Rakovníka.

Na schůzi dne 21. prosince 1974 byl předložen návrh na vybudování požární nádrže, která by zároveň sloužila jako koupaliště. Přestože byl tento návrh odsouhlasen a byla vypracována projektová dokumentace, nebyl nikdy ku škodě obce realizován.

Na výroční členské schůzi konané dne 21. listopadu 1981 byli kromě dvou mužů přijaty za členy i ženy. Noví členové:

(??? Kdy byl pořízen Robur???)

(??? Kdy byly pořízeny hasičské stříkačky PPS 8 a PPS 12 ???)

V roce 1994 obržel sbor hasičů traktor jako náhradu za auto. V roce 2000 bylo odprodáno vozidlo Robur a bylo rozhodnuto, že k odtahu hasičské stříkačky bude sloužit traktor Zetor. Došlo k úklidu hasičské zbrojnice, opravě žebříku a nářadí.

V roce 1994 byl zvolen výbor ve složení:

Soutěž v roce 2000

Dne 3. června 2000 se v Pustovětech uskutečnila soutěž požárního sportu. Soutěže se zúčastnilo 7 sdružení. Cílem soutěže byla dálková doprava vody s výškovým převýšením cca 100 m. Voda byla nasávána u jezu na hřišti, postupně byly zapojeny hasičské stříkačky jednotlivých sdružení od pohostinství v Pustovětech po silnici směrem k Mičům. Voda byla dopravena v délce cca 600 m na louku nad Pustověty, která je oproti nasávání vody v potoce o 100 m nad mořem výše. Akce se zdařila, voda byla vytlačena do požadované výše a v případě požáru by bylo možno hasit ze dvou proudnic. Při této akci byla prověřena nejen hasičská technika, odolnost hadic, ale také schopnost zorganizování dobrovolných hasičských sborů v podobných sitacích.

Záplavy v Čechách

Záplavy v Čechách v roce 2002 vyvolaly potřebu lepšího zajištění krizových situací. Všechny hasičské sbory dostaly možnost obdržet mobilní telefon s možností volání v krizových situacích zdarma. Na valné hromadě Sdružení dobrovolných hasičů dne 1. března 2003 byl starostkou obce mobilní telefon předán veliteli hasičů panu Miroslavu Peškovi.

Současnost

V březnu roku 2007 ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci starosty dlouholetý představitel pan Stanislav Hatala. Novým starostou se stal dne 18. prosince 2009 pan Miloslav Hůla. Postupně byla provedena údržba traktoru a hasičského zařízení, hasiči obdrželi nové ochranné pomůcky (obuv, oděv a čepice s logem hasičů obce Pustověty).

Sdružení se začalo aktivněji zapojovat do dění v obci. Téměř po více jak 20 letech byl dne 19. února 2011 konán hasičský bál. Každoročně je organizován svoz železného šrotu, hasiči se aktivně podílejí na organozování dětského dne a koncem srpna je pro děti organizována akce „Rozloučení s prázdninami”. Na obou dětských akcích je vždy ukázka hasičské techniky, ale též aktivní zapojení dětí do přípravy i průběhu celé akce. Například sestavování hadic, možnost vyzkoušení si hašení z proudnice, běh na čas, přes překážky a jiné disciplíny vyžadující hasičské soutěžení. Sdružení se tak snaží vychovat nové aktivní členy sdružení. Jediné, co se bohužel dosud nepodařilo je obnovení dětského anebo dorostenského družstva, které by se hasičských soutěží aktivně zúčastňovalo.

Současný seznam členů najdete na stráce s kontakty.